E-shop

Výhodný výprodej: bezkonkurenční ceny (položky z E-shopu)

(časově omezeno nebo do do vyprodání zásob):

LETADLA:

Pokud položka není v sortimentu E-shopu, objednávejte e-mailem!

Reklamační řád

Základní ustanovení

 1. Pokud není níže uvedeno jinak, je tento reklamační řád platný pro koncové zákazníky i prodejce (dealery) současně. Tyto skupiny kupujících jsou přesně specifikovány ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti Avanti (dále jen prodávající).
 2. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je přikládána prodejní doklad a  záruční list. Osobním převzetím zboží nebo převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami a s Reklamačním řádem prodávajícího a potvrzuje tím, že byl s nimi seznámen.

Reklamační řízení

 1. Reklamace musí být vždy uplatněna v reklamačním oddělení prodávajícího, pokud není níže uvedeno jinak.
 2. Konkrétní délky záruk produktů naleznete vždy v záručním listu k produktu a je dva roky.
 3. Záruční doba se prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus (případně typ) začíná běžet nová záruční lhůta. Kupující obdrží reklamační protokol, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto reklamačního protokolu.
 4. Prodávající vyřizuje standardní reklamace nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne přijetí vadného zboží v reklamačním oddělení prodávajícího.
 5. Náklady spojené s vyřízením reklamace nejsou předmětem záruky. Jedná se zejména o přepravní náklady směrem od kupujícího. Přepravní náklady směrem zpět ke kupujícímu hradí prodávající, avšak pouze v případě oprávněné reklamace.
 6. V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat kupujícímu veškeré náklady spojené s opravou a testováním zboží. Zboží je kupujícímu zasláno zpět buď na dobírku nebo po uhrazení účtované částky. Stejně tak osobní odběr zboží, které bylo reklamováno neoprávněně, je podmíněn zaplacením nákladů spojených s opravou a testováním.
 7. Cena za práci v případě neoprávněné reklamace je 500,- Kč bez DPH za každou započatou 1 hodinu práce technika.
 8. Informace o technických parametrech, výbavě a kompletnosti dodávaných produktů prodávajícím se v případě rozdílů řídí výhradně podle originálních popisů o technických parametrech, výbavě a kompletnosti udaných výrobcem a nejsou důvodem k příjmu zboží do reklamačního řízení.

Zánik nároku na uplatnění záruky

 1. Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.
 2. Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou - poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
 3. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 4. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 5. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí, pro které byl výrobek určen výrobcem.
 6. Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.
 7. Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
 8. Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.
 9. Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
 10. Zboží bylo poškozeno živly.

Práva kupujícího

Práva kupujícího se řídí v případě koncového zákazníka Občanským zákoníkem  se všemi příslušnými novelami a Zákonem o ochraně spotřebitele  se všemi příslušnými novelami.

Povinnosti kupujícího

 1. Kupující má povinnost zboží dodané prodávajícím prohlédnout bezodkladně po přechodu nebezpečí škody na zboží, tzn. po převzetí zboží od prodávajícího. V případě odeslání zboží, po jeho předání dopravci na dohodnutém místě a není-li místo určeno, po předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.
 2. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo zboží prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce, pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu škody na zboží. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.
 3. V případě, že spolu se zbožím je kupujícímu dodán i záruční list dodaný výrobcem nebo dodavatelem, je tento záruční list nezbytný k reklamaci zboží v záruční době. Bez tohoto záručního listu nelze zboží v záruční době reklamovat.
 4. V případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat nejpozději do druhého pracovního dne od zjištění této skutečnosti prodávajícímu zprávu o tomto rozdílu. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.
 5. Při převzetí zboží a jeho prohlídce je kupující povinen provést kontrolu sériových čísel zboží a sériových čísel vyznačených na dodacím listě a pokud zjistí rozdíl, kontaktovat nejpozději do druhého pracovního dne prodávajícího. Prodávající zajistí odstranění vzniklého rozdílu a zaslání opraveného dodacího listu. Při nedodržení tohoto postupu se kupující vystavuje nebezpečí, že vzhledem k rozdílu mezi sériovým číslem zboží a sériovým číslem uvedeným na dodacím listě nebude uznána jeho případná pozdější reklamace za oprávněnou.
 6. Pokud kupující bude chtít zaslat jakékoliv zboží na reklamaci prodávajícímu, je povinen si nechat předem přidělit tzv. REK číslo a přiložit k posílanému zboží reklamační protokol s tímto číslem. Postup přidělení REK čísla je uveden níže v odstavci „REK číslo a postup vyřízení reklamace“.

REK číslo a postup vyřízení reklamace

 1. REK číslo je identifikační číslo, které je nutné k započetí reklamačního řízení. Pod tímto číslem může kupující po celou dobu reklamačního řízení sledovat stav konkrétní reklamace.
 2. REK číslo si může nechat kupující přidělit e-mailem, popř. telefonicky nebo osobně na reklamačním oddělení prodávajícího.
 3. REK číslo bude kupujícímu poté přiděleno nejpozději do následujícího pracovního dne.
 4. Kupující může také využít možnosti doručit reklamované zboží na reklamační oddělení osobně. REK číslo mu poté bude přiděleno přímo na místě a zde také vyplní reklamační protokol.

Postup reklamace s přiděleným Rek číslem

 1. Po přidělení REK čísla doručí kupující zboží spolu s reklamačním protokolem prostřednictvím např. spediční firmy nebo České pošty na adresu reklamačního oddělení prodávajícího.
 2. Pokud bude v jedné zásilce více reklamovaného zboží, je kupující povinen zřetelně označit REK číslem  jednotlivé reklamované zboží uvnitř balíku. Zásilka musí obsahovat reklamační protokol s vyplněným REK číslem a popisem závady reklamovaného zboží.
 3. Zboží, které zašle kupující prodávajícímu a nebude mít přiděleno číslo REK a nebo bude zasláno bez reklamačního čísla je prodávající oprávněn zaslat zpět kupujícímu na jeho náklady.
 4. Opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět na své náklady.
 5. Pokud nebude na REK číslo do 10 pracovních dnů od jeho přidělení zasláno reklamované zboží, přidělené číslo se ruší a je nutno zažádat o nové.
 6. Prodávající je oprávněn přijmout na reklamační řízení pouze kompletní zboží (tzn. včetně dodaného příslušenství, kabeláže, atp.). Při zasílání poštou musí být zboží v adekvátním obalu (krabice, antistatický obal, měkké výplně atd.) Zboží je možno prodávajícímu zaslat přepravní službou PPL, popř. Profi balíkem České pošty. Kontaktní údaje :
  Avanti, modelářské potřeby
  Poděbradova 225
  506 01 Jičín
  tel.: (+420) 603 552 512
  e-mail: avantircm@seznam.cz, info@avantircm.cz

  Provozní doba:
  Po:      13,00 – 17:00
  Út- Pá: 8,30 - 11,30  13,00 - 17,00
  SO:      8,30 - 11,30

Závěrečná ustanovení

 1. Tento reklamační řád je platný od 01.06.2009 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží.
 2. Pro “koncové zákazníky“ specifikované ve Všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího se řídí platným ustanovením Občanského zákoníku se všemi příslušnými novelami a Zákonem o ochraně spotřebitele se všemi příslušnými novelami a vztahuje se na zboží, jenž bylo kupujícím zakoupeno přímo u prodávajícího a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. V případě, že zde není uvedeno jinak, řídí se průběh reklamačního řízení oběma výše uvedenými zákony v platném znění.
 3. Pro „prodejce“ specifikované ve Všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího se řídí platným ustanovením Obchodního zákoníku se všemi příslušnými novelami a vztahuje se na zboží, jenž bylo kupujícím zakoupeno přímo u prodávajícího a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. V případě, že zde není uvedeno jinak, řídí se průběh reklamačního řízení oběma výše uvedenými zákony v platném znění.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento Reklamační řád bez předchozího upozornění.
 5. Kupující svou registrací na e-shopu http://www.avantircm.cz stvrzuje, že souhlasí se všemi výše uvedenými body v plném rozsahu.
 6. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu:

  V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát - oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2

  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz

 7. Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát - oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2

  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz

 8. „V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát - oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2

  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz

  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

Přihlášení:

Info

Dnes je Neděle 19. Září 2021
a svátek má Zita
zítra Oleg

Celkem návštěv: 335253

Mapa webu Mapa webu
Přidat do oblíbených

Rychlý kontakt

Rudolf Krásenský
tel.: +420 603 552 512
mail: info@avantircm.cz
Rudolf Krásenský - AVANTI - netfirmy.czAutomodely, modely automobilů - netfirmy.cz

 Provozní doba prodejny:

Po: 13,00-16,30

Út-Pá:

8,30-11,30 13,00-16,30

So: 8,30 -11,00

avantircm.cz - maloobchodní prodejna a internetový obchod s modelářskými potřebami
2009 Created by M-Design, Publikační Systém Fantom PSF 3.5 a2


Pracuji ...